Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

Medipron Medicine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Vörösmarty utca 7.; cégjegyzékszám: 06-09-023559; adószám: 25946318-2-06; a továbbiakban: ”Eladó”) a www.medipron.hu címen elérhető honlapon (a továbbiakban: ”Honlap”) üzemelteti a Medipron elnevezésű webáruházat (a továbbiakban: ”Webáruház”) az Eladó által forgalmazott termékek (a továbbiakban: ”Termékek”) interneten keresztül történő értékesítése érdekében.

A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Honlapon szereplő termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) határozzák meg a Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint az Eladó és a vevők jogait és kötelezettségeit.

2. Fogalmi meghatározások

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely az Eladó által forgalmazott Termékek tulajdonjogának megszerzésére vételi ajánlatot tesz.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: az a Szerződés, amely a Fogyasztó és az Eladó között jön létre.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés, amelynek tárgya az Eladó által forgalmazott Termék.

Honlap: www.medipron.hu címen elérhető honlap, amely a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Webáruház kinálatában szereplő és értékesítésre szánt ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi.

Szolgáltatás: a Webáruház üzemeltetése és működtetése, amelyen az Eladó a Termékeit eladásra kínálja.

3. Termékek elérhetősége, leírása, eladási ára

A Vevő a Webáruház mindenkori termékkínálatában szereplő Termékeket rendelheti meg az Eladótól. A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges tulajdonságai, rövid leírásuk, illetve elérhetőségük. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár (az általános forgalmi adót magába foglalja) szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő, és forintban értendő. Az itt megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, mint például a házhoz szállítás díját (ld. 7.4 pont).

Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

Eladó fenntartja a Termékek árának megváltoztatására vonatkozó jogot azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

Előfordulhat, hogy az Eladó minden gondossága, körültekintése ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére. Hibás árnak minősül különösen a nyilvánvalóan téves, a közismert vagy az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár (pl. 0,- Ft vagy 1,- Ft-os ár). Ilyen esetben a Termék megvételére ezen a téves áron nem kerül sor, azonban az Eladó jogosult felajánlani a helyes áron történő értékesítést. A helyes ár ismeretében, a Vevő elállhat vásárlási szándékától, illetve a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.

4. Regisztráció

A Vevő a Honlapon keresztül Termék megrendelésére regisztráció után vagy regisztráció nélkül jogosult. A regisztráció előnye, hogy a Vevőnek nem kell minden egyes vásárlásnál ismételten megadni az adatait, továbbá a regisztrációkor megadott e-mail címre – a hírlevélre történő feliratkozás esetén – időközönként részletes tájékoztatást kap az Eladó aktuális ajánlatairól.

A regisztráció, illetve a regisztráció nélküli megrendelés előfeltétele, hogy a Vevő egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. A Vevő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. A Webáruházba a Honlapon keresztül lehet regisztrálni a [Regisztráció] felirat kiválasztásával. A regisztráció során a Vevőnek a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és ha ettől eltér, a szállítási címet. Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek veszik igénybe, úgy a regisztráció során kötelesek megjelölni azon adatokat, amelyre a számla kiállítását kérik (cégnév, székhely, postázási cím, email cím). A regisztráció során megadott lakcímet/székhely címet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, amelyet a Vevő utólag módosíthat. A megadott adatok bármikor módosíthatóak, de a visszaigazolt megrendelésre vonatkozó adatok (így különösen a szállítási és számlázási adatok) az adott megrendelés vonatkozásában csak az Eladó hozzájárulásával módosíthatók. A hibás, illetve valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik.

Eladó a hibás, illetve valótlan regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni. Egy e-mail címhez csak egy regisztráció végezhető el. A regisztráció elküldésekor az Eladó a megadott e-mail címre egy tájékoztató levelet küld, amelyben a regisztráció megtörténtéről tájékoztatja a Vevőt.

A Vevő a regisztráció során köteles létrehoznia egy jelszót a saját fiókjához. A Vevő köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vevő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából elküldött megrendelésekért. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy visszaél vagy ahhoz hozzájutott. Ha megalapozott a Vevő ezen feltételezése, az Eladó jogosult a Vevő fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vevőt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az Eladó nem felelős a Vevővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vevő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vevő, akár harmadik fél visszaélt.

Az Eladó a 4.3 pontban meghatározott tájékoztató levélben felhívja a Vevő figyelmét az elektronikus hírlevél szolgáltatás igénybe vételének lehetőségére. Ez alapján Vevő a önkéntesen dönthet arról, hogy fel kíván-e iratkozni az Eladó elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi az Eladó személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is. Amennyiben a Vevő megjelöli a feliratkozásra vonatkozó lehetőséget, ennek megtörténtéről értesítést kap az általa megadott e-mail címre.

Ha a Vevő elfelejtette a jelszavát, akkor az [Elfelejtett jelszó?] felirat használatával megadhatja a regisztrációkor bejelentett e-mail címét, melyre az Eladó rendszere automatikusan elküld egy, az új jelszó megadásához szükséges linket tartalmazó e-mailt. Ha változás következik be a Vevő adataiban, köteles haladéktalanul értesítést küldeni a változásról az Eladónak e-mail útján. A Vevő ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

5. A megrendelés menete, fizetés

Megrendelés leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton, a Honlapon keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket az Eladó nem fogad el. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást az Eladó szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.

A már regisztrált Vevő a Webáruházba a felhasználónév (a regisztráció során megadott felhasználónév) és jelszó megadásával és a [Bejelentkezés] felirat kiválasztásával tud bejelentkezni. A regisztráció mellőzésével megrendelést leadni szándékozó Vevő pedig egy „Rendelés” űrlap (amelyen vezetéknevét és keresztnevét/cégnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét/székhely címét és a szállítási címet megadja) kitöltésével kezdeményezheti a megrendelést.

A számlázási információk körében a Vevő ellenőrizheti, hogy a számlázási és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára. A megrendelés folyamata során a Vevőnek meg kell adnia azt a Magyarország területén található szállítási címet, amelyen a megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.

A Vevő a Webáruház használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és meghatározhatja azok mennyiségét. Megrendelések leadására minden nap 0-24 óra között lehetőség van. A Vevő az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.

A Termék(ek) kosárba helyezését követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot, az alábbi két lehetőség közül:

  • banki átutalás: a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése közvetlen banki átutalással. A megrendelés visszaigazolását követően az Eladó a regisztráció során megadott email címre tájékoztató levelet küld a Vevő részére, amely tartalmazza a fizetéssel kapcsolatos összes információt (különösen a bankszámlaszámot, az azt vezető pénzintézetet, a számlatulajdonos nevét) Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel banki átutalás fizetés kiválasztása esetén, azonban a Vevő bankszámláját vezető pénzintézet banki költséget számíthat fel a tranzakcióval összefüggésben.
  • online banki fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
    A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
    A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
  • utánvét (fizetés a Termék átvételekor): a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése a Termék átvételekor bankkártyával a 7.1 pont szerinti futárszolgálat munkatársánál található POS terminálon keresztül vagy készpénzben történik. Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel utánvétes fizetés kiválasztása esetén.

A Vevő a [MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE] gomb megnyomásával véglegesíti megrendelését és ajánlatot tesz a Termék(ek) megvételére, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelésről az Eladó a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazoló e-mailt küld a Vevő által megadott elektronikus levelezési címre. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést, darabszámot, a Vevő adatait, valamint a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőn belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Vevő a Termék(ek) átvételével egyidejűleg, de minden esetben a vételár és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költség maradéktalan kiegyenlítését követően a megrendelésről papír alapú vagy elektronikus számlát kap. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az adásvételről elektronikus számlát állítson ki és a regisztráció során megadott email címre küldje azt meg Vevő részére.

6. A szerződés létrejötte

Az Eladó visszaigazoló e-mailje egyben a megrendelés elfogadásának minősül, és az Eladó és a Vevő között Szerződés jön létre a Termék(ek) adásvétele tárgyában. A Szerződés alapján az Eladó eladja a megrendelt Termék(ek)et a Vevőnek, gondoskodik azok elszállításáról a Vevő által megjelölt szállítási címre, a Vevő pedig köteles a megrendelt Termék(ek)et átvenni, a vételárat és az esetleges szállítási költséget megfizetni.

A Szerződés távollévők között kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet az Eladó nem rögzít (iktat), utóbb nem lesz hozzáférhető.

A Szerződés határozott időre jön létre és megszűnik, ha az 6.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági igényeket nem érinti.

7. A megrendelt Termék(ek) kiszállítása

Az Eladó a megrendelt Termék(ek)et a ’’TOTESZ’’ TRANS Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (”Futárszolgálat”) közreműködésével szállítja el a Vevő által megadott magyarországi szállítási címre. Banki átutalás fizetés esetén az Eladó a Vevő által megrendelt Temék(ek) vételárának bankszámláján történő jóváírását követő 5. munkanapon adja át a megrendelt Termék(ek)et a Futárszolgálatnak kiszállítás végett. Utánvétes fizetés esetén az Eladó a megrendelés visszaigazolását követő 5. munkanapon adja át a megrendelt Termék(ek)et a Futárszolgálatnak kiszállítás végett.

A Futárszolgálat a megrendelt Termék(ek)et az Eladótól történő átvétel napját követő 7 (hét) napon belül kísérli meg kézbesíteni a Vevő által megadott szállítási címre. A megrendelt Termék(ek) átvételére a Vevőn túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a Vevő által meghatalmazott személy(ek) is jogosultak. Amennyiben a Vevő jogi személy, úgy a jogi személy vezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a jogi személy székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja.

A kiszállítás során a Futárszolgálat a megrendelt Termék(ek) kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a megrendelt Termék(ek) kézbesítése másodjára is sikertelen marad, ezt úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó a második sikertelen kézbesítést követő munkanapon a 8. pont szerinti elállási jogával élt.

Fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén a második sikertelen kézbesítést követő munkanapon úgy kell tekinteni, hogy a Vevő elállt a Szerződéstől és köteles az elállással az Eladónak okozott károkat és költségeket megtéríteni. A vételár előre történő megfizetése esetén Eladó jogosult a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket a vételárból levonni, és a különbözetet az elállástól számított 30 napon belül visszatéríteni. Utánvétes fizetés esetén az Eladó jogosult a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket a Vevő részére kiszámlázni, Vevő pedig köteles ezt megfizetni.

Bruttó 20.000,- Ft-ot (azaz húszezer forintot) el nem érő megrendelés esetén a szállítás díja bruttó 990,- Ft (azaz kilencszázkilencven forint), amelyet a Vevő az 5.5 pontban meghatározottak szerint köteles megfizetni. Bruttó 20.000,- Ft-ot (azaz húszezer forintot) elérő vagy azt meghaladó megrendelés esetén a szállítás ingyenes.

8. A Fogyasztót megillető elállási jog

A Fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a Szerződéstől a megrendelt Termék(ek) átvételének napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül indoklás nélkül elállni. A Fogyasztó elállási jogát írásban, az 1. sz. mellékletben található elállási nyilatkozat minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó a 8.1 pontban foglaltaknak megfelelően eláll a Szerződéstől, köteles a megrendelt Terméke(ke)t sértetlen és hiánytalan állapotban haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül saját költségén visszaküldeni az Eladónak (cím: 6720 Szeged, Vörösmarty utca 7.). A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a megrendelt Terméke(ke)t a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó a megrendelt Termék 8.2 pontnak megfelelő visszaküldésével egyidejűleg köteles ahhoz mellékelni az elállásról szóló nyilatkozatot, vagy az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó e-mailben közvetlenül is megküldheti az Eladónak a hello@medipron.hu e-mail címre. A Fogyasztó az elállási nyilatkozatban köteles megjelölni, hogy az elállási jogát mely megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, továbbá megjelölni nevét, címét, a szerződéskötés (megrendelés) időpontját, az átvétel időpontját, a számlakezelő bank nevét és a bankszámlaszámot, amelyre a vételár visszafizetését kéri, valamint a nyilatkozatának keltét.

Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött Termék(ek) kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes vételárat és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költséget. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; az Eladó a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – a 9.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Információ, reklamáció, panaszkezelés

A Vevő megtagadhatja azoknak a Termék(ek)nek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a Termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vevőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, amelyet a 15. pontban meghatározott telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy e-mailben, vagy a levelezési címére küldött levél útján megtehet.

Mindemellett a Fogyasztó a Szerződés megkötésével, a Termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a 15. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Fogyasztó a panaszt írásban jelentette be, az Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Fogyasztó a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A Fogyasztó panasszal fordulhat még az on-line vitarendezési platformon keresztül is: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

11. Szerzői jogok

A Honlap tulajdonosa az Eladó, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, képekkel stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Honlapon közzétett tájékoztatók, szövegek, képek, videók és információk egészének, illetve azok bármely részének a személyes használatot meghaladó mértékű felhasználása, többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy bármilyen egyéb módon történő felhasználása kizárólag az Eladó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

12. Felelősség

Annak ellenére, hogy az Eladó megtesz minden tőle telhetőt a Honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vevő számára. Az Eladó nem vállal semmilyen szavatosságot és nem felel azokért a hibákért, pontatlanságokért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a Honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Eladó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmével, az adatkezeléssel, az adatfeldolgozással, az adattovábbítással kapcsolatos rendelkezések az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, elfogadta, és azon adatkezelési célokhoz, melynél az Érintett hozzájárulása a jogalap, Ön a hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az adatkezelési célok a weboldal használatával, hírlevél küldéssel, weboldalról való rendeléssel, szolgáltatás igénybevételével, személyes vásárlással kapcsolatosak.

13. Vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre. Jelen ÁSZF a hatálybalépés napjától hatályos. Jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – jogosult módosítani. A módosított ÁSZF az abban megjelölt időpontban lép hatályba. Az ÁSZF esetleges módosítása a már addig létrejött Szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érinti.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

14. Az Eladó elérhetőségei

Weboldal címe: www.medipron.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: hello@medipron.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 211 8919
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 6720 Szeged, Vörösmarty utca 7.

A jelen ÁSZF 2017. június 22. napján lép hatályba.

 

1.sz. melléklet

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Medipron Medicine Korlátolt Felelősségű Társaság
6720 Szeged, Vörösmarty utca 7.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja: 201…. …. … (év, hónap, nap)
Átvétel időpontja: 201…. …. … (év, hónap, nap)
Termék(ek) megnevezése: …
A fogyasztó neve: ….
A fogyasztó címe: ….

Az Eladó Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezések alapján kérem a jelen nyilatkozatom alapján a vételár visszafizetését, egyúttal vállalom mindazon Termék sértetlen és hiánytalan állapotban történő visszaszolgáltatását, amelyre vonatkozóan az elállási joggal jelen nyilatkozatomban élek. Tudomásul veszem, hogy az Eladó a vételár visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg a Terméket vissza nem szolgáltattam, vagy kétséget kizáróan nem igazoltam, hogy azt visszaküldtem.

Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Eladó a vételár visszatérítését banki átutalással az alábbi bankszámlaszámra teljesítse.

Számlakezelő bank neve, bankszámlaszám: …
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: